petak, 08 Novembar 2013 21:56

Prijedlog za izmjene Zakona o KAP TK

PREDMET: Prijedlog za pokretanje inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju – u cilju promocije i unapređenja investicija na području TK, dostavlja se

Poštovani,

Imajući u vidu:

  • da je Kantonalna agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) ustanovljena 1997. godine – Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju br. 01-011-35-7/97 od 13.03.1997. godine („Službene novine TPK“ broj: 3/97), 
  • da je u proteklih 17 godina privatiziran veći dio privrednih društava sa državnim (kantonalnim) kapitalom – realizovan veći dio ovih aktivnosti, 
  • da je u budućem periodu preostao manji obim zadataka i aktivnosti iz oblasti privatizacije (u odnosu na cjelokupan protekli period), 
  • da je u međuvremenu ekonomska situacija značajno pogoršana a privredne aktivnosti stagniraju, 
  • da je standard građana na području TK sve lošiji, 
  • da je neophodno poduzeti radikalne mjere na unaprjeđenju privrednih aktivnosti i sveukupnog razvoja Tuzlanskog kantona,

Udruženje poslodavaca u Tuzlanskom kantonu smatra da je neophodno pristupiti hitnim mjerama i aktivnostima na promociji postojećih potencijala i mogućnosti  Tuzlanskog kantona (kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i u inostranstvu), u smislu iniciranja i pokretanja značajnijih investicijskih aktivnosti.

Kako je za takve aktivnosti, gledajući iz ugla najodgovornijih zvaničnih institucija Tuzlanskog kantona (Skupštine, Vlade i njihovih organa), potreban  sistemski pristup, te, u kasnijem periodu: stručno, koordinirano, institucionalizirano i odgovorno djelovanje, neophodno je uspostaviti i infrastrukturu za zadovoljenje takvog pristupa.

Uvažavajući trenutnu ekonomsku situaciju i hronični nedostatak finansijskih sredstava u budžetu TK, te činjenicu da privatizacijske i promocija investicijskih aktivnosti mogu biti međusobno komplementarne, Udruženje poslodavaca u Tuzlanskom kantonu procjenjuje da se takav pristup može osigurati proširenjem nadležnosti i obaveza (već postojeće) Kantonalne agencije za privatizaciju, uz eventualno neznatno povećanje broja i nadogradnju kvalifikacione 

strukture zaposlenih. Takva agencija bi se mogla zvati: Agencija za privatizaciju i unapređenje investicija na području Tuzlanskog kantona.

Stoga ovom prilikom predlažemo da Vlada TK pokrene inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju.

Osnovna izmjena postojećeg Zakona treba se odnositi, kako je već rečeno, na proširenjenadležnosti i obaveza Agencije u smislu bavljenja i promocijom te unapređenjem investicija na području TK. Međutim, kako uobičajeno složenu proceduru za izmjene i dopune Zakona treba iskoristiti i za druge kvalitativne izmjene i dopune, ovom prilikom ujedno predlažemo da Vlada imenuje tijelo (radnu grupu) koja bi pripremila sveobuhvatan prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Zakona. Naravno, Udruženje poslodavaca TK je, i kao inicijator ovih zakonskih izmjena, ali i kao temeljna asocijacija poslodavaca i poduzetnika na području TK, spremna neposredno učestvovati u radu takve radne grupe.

Imajući u vidu važnost ove aktivnosti, ali i potrebu za njenom brzom realizacijom, očekujemo da će ova inicijativa biti pokrenuta veoma brzo a da će predložena Radna grupa početi sa radom već u narednih 30 do 60 dana.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti