petak, 07 Novembar 2014 09:48

SAOPĆENJE ZA JAVNOST (16/14) U POVODU AKTUELNE EKONOMSKE I SOCIJALNE SITUACIJE U TK

Udruženje poslodavaca Tuzlanskog kantona poziva aktuelnu Vladu TK da, paraleleno sa poduzimanjem koraka na rješavanju problema radnika posrnulih preduzeæa u TK, hitno formira Savjet za ekonomski razvoj kako bi se nagomilani ekonomski problemi konaèno poèeli rješavati sistematski, u kontinuitetu i dugoroèno.

Formiranje Savjeta za ekonomski razvoj Tuzlanskog kantona, Udruženje poslodavaca je predlagalo i 2013. godine ali Vlada TK u prošlom sazivu za takve i sliène prijedloge nije imala sluha. Kako je oèigledno da se, protokom vremena, ekonomski i privredni problemi nagomilavaju, a situacija se zabrinjavajuæe usložnjava, i aktuelna i sve buduæe Vlade moraju shvatiti i prihvatiti da se kritièna masa i struktura intelektualnih i struènih kapaciteta mora dovesti na nivo koji æe biti sposoban odgovoriti izazovima nove ekonomije i dinamiènih tržišnih promjena kao i kulminirajuæim socijalnim potrebama i opravdanim zahtjevima graðana.

Priroda složenosti ekonomske i socijalne situacije je takva da (više) ni jedna Vlada nije u stanju samostalno rješavati nagomilane probleme. Poslodavci TK se, kao odgovorni èlanovi zajednice, u svom punom kapacitetu stavljaju na raspolaganje da pomognu u buduæim složenim i izazovnim ekonomskim i  privrednim procesima. Na podruèju TK ima uspješnih poslodavaca , poduzetnika, ekonomista i menadžera, èija je znanja i bogata iskustva potrebno iskoristiti kako bi se ubrzalo rješavanje aktuelne krize te (uspješnije) nastavilo sa razvojnim procesima u najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH.

Mnoga od potencijalnih rješenja za poveæavanje zaposlenosti i upošljavanje privrednih kapaciteta, Udruženje poslodavaca TK prezentiralo je vladama TK u dokumentu “Stav Udruženja poslodavaca o stanju ekonomije u TK i BiH...“ iz 2013. godine  i u tzv. „Dokumentu 64“ iz 2014. godine (u prilogu).Krajnje je vrijeme da se hitno donese struèna strategija i da se najkvalitetnija rješenja energiènije poènu provoditi u praksi.

I radnici i poslodavci TK trebaju mnogo kvalitetniji ambijent za rad i stvaranje nove vrijednosti – kao temeljne mjere ubrzanog ekonomskog i socijalnog oporavka i rasta. Svi zajedno, predvoðeni Vladom TK, moramo naæi naèin da radnici vrijeme provode tamo gdje im je mjesto – u fabrikama i sa svojim porodicama, a ne na ulicama.

U kontekstu prethodnog, smatramo da je neophodno ubrzano nastaviti i sa zapoèetim procesima rješavanja radnog statusa svih radnika. Bez obzira što smatramo da svaka vlast treba da služi narodu a ne da vlada narodom, istovremeno smatramo i da je ponuðena ostavka aktuelnog premijera (i Vlade) ishitrena, nepotrebna i štetna – posebno ako je pooznato da za nekoliko sedmica, shodno provedenim Izborima, treba biti izabrana nova Vlada TK. Na nosiocima vlasti, u vremenu koje dolazi, ogromna je odgovornost !!

Udruženje poslodavaca TK/Ž, Sekretarijat 

 

 

Aktuelno

Ostale aktuelnosti